หัวข้อสัมมนา

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ที่แท้จริง ของระบบแฟรนไชส์ สร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจใน การทำระบบแฟรนไชส์แนวทางการตลาดแฟรนไชส์การวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจแฟรนไชส์รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
คอร์สสัมมนา

การตรวจเยี่ยมสาขาแบบมืออาชีพ

30 พฤศจิกายน 2562
เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการเขต หรือ Area Manager
หลักสูตร 3 วัน รวม 12 ชั่วโมง สำหรับผู้จัดการเขตหรือ Area Manager เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการทำงาน ในการตรวจเยี่ยมสาขาให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ สามารถประเมินสาขาที่ดูแลได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือการทำงานที่ถูกต้อง และช่วยให้แต่ละสาขามียอดขายเพิ่มขึ้น พัฒนาทีมงานที่เข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจ

รายละเอียด DOWNLOAD PDF

หลักสูตรการบริหารธุรกิจค้าปลีก Mini MBA in Retail Management

29 ตุลาคม 2562
เหมาะสำหรับ : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกนับวันยิ่งมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งเป็นการวางแผนการรองรับยุทธศาสตร์การขยายตัวธุรกิจในเวทีการค้าระดับนานาชาติ ในพื้นที่ปลอดภาษี เช่น โครงการ FTA ที่จะต้องมีการขยายตัวธุรกิจในรูปแบบของการเป็นร้านค้าเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องใช้วิธีการบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของคนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และป้องกันธุรกิจในประเทศได้ดีขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก เข้าใจการสร้างระบบงานเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน ในการบริหารรระบบสาขาสำหรับธุรกิจค้าปลีก 2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวางแผนการตลาด การสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเมื่อต้องการขยายตัวใน ระบบร้านค้าปลีกเครือข่าย 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารร้านค้าปลีกที่ต้องใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ระบบโปรแกรม ระบบข้อมูลและ บุคลากรที่ใช้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบงานต่างๆ ในการ บริหารสาขาเข้าใจวิธีการบริหารส่วนกลางในการบริหารระบบงานธุรกิจค้าปลีก 4. เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการทำงานบริหารธุรกิจค้าปลีก โดยการฝึกอบรมทั้งจากในห้องเรียน (In-Class Training) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop and Brainstorming) 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก พัฒนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน หรือมีแบบอย่างที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์กับระบบงานจริงที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด DOWNLOAD PDF

หลักสูตร การบริหารธุรกิจร้านอาหาร

6 ตุลาคม 2562
เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อพัฒนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน ทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ เช่น มาตรฐานการบริการ การคำนวณสินค้าคงเหลือ การบริหารต้นทุนแรงงาน การบริหารยอดขาย การบริหารบุคคล การบริหารงบกำไรขาดทุน

รายละเอียด DOWNLOAD PDF

หลักสูตรการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ Mini MBA Franchise Management

25 สิงหาคม 2562
เหมาะสำหรับ : เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ต้องการสร้างกระบวนการแฟรนไชส์ให้เป็นมาตรฐาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จุดมุ่งหมายสำคัญในการออกแบบหลักสูตร การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ Mini MBA in Franchise Management เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ หลักสูตรมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าใจการสร้างระบบงาน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ บริหารสาขาสำหรับระบบแฟรนไชส์ 2. เพื่อให้รู้จักแนวคิดในการสร้างร้านต้นแบบ ที่ใช้การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ แฟรนไชส์อย่างมีระบบ 3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวางแผนการตลาด การสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เมื่อต้องการขยายตัวในระบบ ร้านค้าปลีกเครือข่าย 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารร้านค้าปลีกที่ต้องใช้เทคโนโลยี โปรแกรมระบบข้อมูลและบุคลากรที่ใช้ในระบบ งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาขา เข้าใจวิธีการบริหารส่วนกลางในการบริหารระบบงานแบบแฟรนไชส์ 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบของการวิเคราะห์การลงทุนใน ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ระยะเวลาการคืน ทุน ระบบบริหารการเงินขั้นต้น เพื่อควบคุมผลการดำเนินงานของธุรกิจ Course Outline 1. การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ / องค์ประกอบความสำ เร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ 2. การสร้างร้านค้าต้นแบบและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 3. โครงสร้างการบริหารธุรกิจแบบแฟรนไชส์ 4. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ 5. การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 6. การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ 7. ระบบคลังสินค้า และ Logistics สำ หรับธุรกิจแฟรนไชส์ 8. ระบบบริหารส่วนกลางและเทคโนโลยีเพื่อบริหารสาขาแฟรนไชส์ 9. กฎหมายและบัญชีในธุรกิจแฟรนไชส์ 10. การวางรูปแบบการปฏิบัติงานและการสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ 11. การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์ 12. การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรรูปแบบแฟรนไชส์

รายละเอียด DOWNLOAD PDF

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ Franchise Business Development & Work Shop

16 กุมภาพันธ์ 2562
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ ,ผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
ธุรกิจคุณพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ได้หรือไม่? ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานสากล ควบคุมและบริหารจัดการในระบบแฟรนไชส์ Work shop กรณีศึกษาเชิงลึก

รายละเอียด DOWNLOAD PDF