สัมมนาแฟรนไชส์

หลักสูตรการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ Mini MBA Franchise Management
วันที่อบรม :

25 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียนเวลา : เวลาเรียน :12 วัน (48 ชั่วโมง) ระยะเวลา : เหมาะสำหรับ : เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ต้องการสร้างกระบวนการแฟรนไชส์ให้เป็นมาตรฐาน ราคาคอร์ส : 60,000 บาท (ไม่รวมvat 7%) จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

อาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE

ประธานที่ปรึกษา (Principal Consultant) บจก. บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการตลาดค้าปลีกและแฟรนไชส์

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จุดมุ่งหมายสำคัญในการออกแบบหลักสูตร การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ Mini MBA in Franchise Management เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ หลักสูตรมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้าใจถึงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าใจการสร้างระบบงาน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ
   บริหารสาขาสำหรับระบบแฟรนไชส์
2. เพื่อให้รู้จักแนวคิดในการสร้างร้านต้นแบบ ที่ใช้การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ
   แฟรนไชส์อย่างมีระบบ
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวางแผนการตลาด การสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เมื่อต้องการขยายตัวในระบบ    
  ร้านค้าปลีกเครือข่าย
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารร้านค้าปลีกที่ต้องใช้เทคโนโลยี โปรแกรมระบบข้อมูลและบุคลากรที่ใช้ในระบบ  
  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาขา เข้าใจวิธีการบริหารส่วนกลางในการบริหารระบบงานแบบแฟรนไชส์
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบของการวิเคราะห์การลงทุนใน ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ระยะเวลาการคืน
   ทุน ระบบบริหารการเงินขั้นต้น เพื่อควบคุมผลการดำเนินงานของธุรกิจ

Course Outline
   1. การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ / องค์ประกอบความสำ เร็จในธุรกิจแฟรนไชส์  
   2. การสร้างร้านค้าต้นแบบและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
   3. โครงสร้างการบริหารธุรกิจแบบแฟรนไชส์
   4. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
   5. การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
   6. การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
   7. ระบบคลังสินค้า และ Logistics สำ หรับธุรกิจแฟรนไชส์
   8. ระบบบริหารส่วนกลางและเทคโนโลยีเพื่อบริหารสาขาแฟรนไชส์
   9. กฎหมายและบัญชีในธุรกิจแฟรนไชส์
 10. การวางรูปแบบการปฏิบัติงานและการสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์
 11. การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์
 12. การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรรูปแบบแฟรนไชส์

รายละเอียดเนื้อหา
1. การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
      1.1 แนะนำและอธิบายเนื้อหาหลักสูตรทั้ง 12 ครั้ง
      1.2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Break The ICE)
      1.3 ความรู้พื้นฐานด้านแฟรนไชส์    
               - Franchise Concept ประวัติความเป็นมาและความรู้พื้นฐานแฟรนไชส์    
               - ปัจจัยที่สำคัญและองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
2. หลักการสร้างธุรกิจต้นแบบสำหรับแฟรนไชส์ 
      2.1 หลักการสร้างธุรกิจต้นแบบ    
               - ประเภทของแนวคิดธุรกิจ / การสร้าง Business Value    
               - การวิเคราะห์ขนาดตลาด / เป้าหมายทางการตลาด (Market Size & Target)    
               - การตั้งชื่อและ LOGO
      2.2 การวิเคราะห์และเลือกทำเลเปิดสาขา
      2.3 การกำหนด STORE CONCEPT    
               - หลักการออกแบบตกแต่งร้านค้าต้นแบบทั้งภายนอก ภายใน     
               - แนวคิดการจัดร้าน การออกแบบป้าย Signage ต่างๆ     
               - การจัดวาง Lay out / Floor Plan / Shop Display / Planogram    
               - การออกแบบ Value Chain Package คุณภาพและการบริการ    
               - การวางแนวทางเพื่อการบริหารสาขา   
3. โครงสร้างการบริหารธุรกิจแบบแฟรนไชส์
       3.1 การสร้างทีมแฟรนไชส์และทีมสนับสนุน    
               - โครงสร้างการบริหารองค์กรแฟรนไชส์    
               - การจัดการองค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
       4.1 การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจต้นแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว    
               - การวิเคราะห์โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ ความเชี่ยวชาญขององค์กรและทีมงาน     
               - การพิจารณารูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์     
               - ระบุขอบเขตของบริการที่ต้องจัดหาให้แฟรนไชส์ซี
5. การกำหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee)
       5.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    
               - หลักการตั้งค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้เหมาะสม    
               - รายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่างๆ ในระบบแฟรนไชส์
6. การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ 
       6.1 โครงสร้างและประเภทระบบงานการบริหารสาขา
       6.2 ระบบหน้าร้าน รากฐานธุรกิจ    
               - จุดประสงค์ของระบบหน้าร้าน และการบริหารงาน    
               - การวางมาตรฐานงานบริการ
       6.3 การประมวลผลข้อมูลในระบบธุรกิจ
7. ระบบครัวกลาง / ระบบคลังสินค้า และ Logistics สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
       7.1 ระบบครัวกลาง    
                - หลักการจัดตั้งครัวกลาง   
                - แนวทางการเตรียมการด้าน GMP สำหรับครัวกลาง
       7.2 ระบบคลังสินค้า และ Logistics    
                - ประเภทของการจัดเก็บในระบบคลังสินค้าและจัดส่ง
8. ระบบบริหารส่วนกลางและเทคโนโลยีเพื่อบริหารสาขาแฟรนไชส์
        8.1 การพัฒนาระบบในองค์กรธุรกิจ
        8.2 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบการขาย    
                 - การบันทึกข้อมูล ณ จุดขาย    
                 - การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
9. กฎหมายและบัญชีในธุรกิจแฟรนไชส์
        9.1 การจัดทำข้อเสนอด้านแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
                - การกำหนดสัญญาแฟรนไชส์ และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง    
                - ความรู้ด้านกฎหมายและการสร้างสัญญาแฟรนไชส์    
                - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจ 
        9.2 ระบบบัญชี– การเงิน    
                 - ความรู้ทั่วไปสำหรับค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์    
                 - การจัดการด้านค่าธรรมเนียมอย่างเป็นระบบ    
                 - การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน 
10. การวางรูปแบบการปฏิบัติงานและการสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์
        10.1 การกำหนดงานระบบและอุปกรณ์     
                 - อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานต่างๆ     
                 - การวางระบบการบริหารร้านสาขาที่ดี
        10.2 หลักการวางระบบงาน OPERATION      
                 - การวางตำแหน่งงานให้เหมาะสม     
                 - การเขียนระบบงานสำหรับงานหน้าร้าน
10.3 การสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพ (Operations Manual)     
                - หลักการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์     
                - รูปแบบและโครงสร้างคู่มือปฏิบัติการในธุรกิจแฟรนไชส์
11. การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์ และเตรียมขยายธุรกิจสู่ AEC
        11.1 การตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์     
                 - บทบาทของการตลาดในองค์กร     
                 - กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์     
                 - เครื่องมือที่สำคัญในการทำตลาดธุรกิจแฟรนไชส์     
                 - การเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาด AEC
12. การสรุปแนวคิด การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
         12.1 การสอบ Final Mini MBA in Franchise Management       
                - การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน
 

รูปบรรยากาศการสัมมนา