สัมมนาแฟรนไชส์

หลักสูตรการบริหารธุรกิจค้าปลีก Mini MBA in Retail Management
วันที่อบรม :

29 ตุลาคม 2562

ลงทะเบียนเวลา : เวลาเรียน :12 วัน (48 ชั่วโมง) ระยะเวลา : เหมาะสำหรับ : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ราคาคอร์ส : 60,000 บาท (ไม่รวมvat 7%) จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

อาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE

ประธานที่ปรึกษา (Principal Consultant) บจก. บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการตลาดค้าปลีกและแฟรนไชส

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกนับวันยิ่งมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งเป็นการวางแผนการรองรับยุทธศาสตร์การขยายตัวธุรกิจในเวทีการค้าระดับนานาชาติ ในพื้นที่ปลอดภาษี เช่น โครงการ FTA ที่จะต้องมีการขยายตัวธุรกิจในรูปแบบของการเป็นร้านค้าเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องใช้วิธีการบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของคนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และป้องกันธุรกิจในประเทศได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก เข้าใจการสร้างระบบงานเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน
         ในการบริหารรระบบสาขาสำหรับธุรกิจค้าปลีก
     2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวางแผนการตลาด การสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเมื่อต้องการขยายตัวใน
         ระบบร้านค้าปลีกเครือข่าย
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารร้านค้าปลีกที่ต้องใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ระบบโปรแกรม ระบบข้อมูลและ  
         บุคลากรที่ใช้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบงานต่างๆ ในการ  
         บริหารสาขาเข้าใจวิธีการบริหารส่วนกลางในการบริหารระบบงานธุรกิจค้าปลีก
     4. เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการทำงานบริหารธุรกิจค้าปลีก โดยการฝึกอบรมทั้งจากในห้องเรียน  
         (In-Class Training) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop and Brainstorming)
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก พัฒนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน  
         หรือมีแบบอย่างที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์กับระบบงานจริงที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Course Outline
1. ขอบเขตและรายละเอียดโครงการ / ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจค้าปลีก
     1.1) แนะนำและอธิบายเนื้อหาหลักสูตรทั้ง 12 ครั้ง
     1.2) ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจค้าปลีก (An Introduction to Retailing)
                        - Retail Management Concept ทฤษฎีพื้นฐานในระบบธุรกิจค้าปลีก
                        - ปัจจัยที่สำคัญและองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจค้าปลีก
                        - วิวัฒนาการของการค้าปลีก และประเภทของธุรกิจค้าปลีก
                       - ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จของการค้าปลีก
2. หลักการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
                        - แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
                        - การสร้างคุณค่าทางธุรกิจค้าปลีก (Retail Value Chain)
                        - ความสำคัญของคุณค่าทางธุรกิจต่อความสำเร็จในธุรกิจค้าปลีก
                        - กระบวนการให้บริการในธุรกิจค้าปลีก (Service Retailing)
                         - ทฤษฎี Relationship Management
3. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก
     3.1) ความสำคัญของการพัฒนาแผนธุรกิจค้าปลีก
                        - หลักการ ขั้นตอน และประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ค้าปลีก
                        - Retail Strategy
      3.2) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด ปัญหา โอกาส แนวโน้ม การแข่งขัน    
             ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
                        - การกำหนดภาพลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีก
                        - การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด
4. แนวคิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าปลีก
      4.1) การสร้างองค์กรการค้าปลีกด้วยนโยบายการขยายธุรกิจโดยเจ้าของคนเดียว
             (Retail Institutions by Ownership)
      4.2) การขยายธุรกิจสาขาด้วยกลยุทธ์ผสม (Retail Institutions by Store-Based Strategy Mix)
                        - การวางกลยุทธ์แฟรนไชส์ (Franchising)
                        - การให้สิทธิ (Licensing)
                        - รูปแบบกลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่าย (Distribution Channels)
       4.3) Vertical Marketing System
5. การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
       5.1) การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย (Targeting Customers)
                        - การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ลูกค้า
                        - การสำรวจตลาดสำหรับการวินิจฉัยเชิงพาณิชยกรรม
                        - การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
       5.2) รูปแบบการทำธุรกิจค้าปลีกโดยไม่ใช้หน้าร้าน (Non-Store and Non-Traditional Retailing)
                       - การทำธุรกิจค้าปลีกอิเลคโทรนิคส์ (E-tailing)
                       - การค้าปลีกทางไปรษณีย์ (M-tailing, Direct Marketing)
       5.3) การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลในธุรกิจค้าปลีก (Retail Information System - RIS)
                      - การบริหารข้อมูลในธุรกิจค้าปลีก (Database Management)
                      - การสำรวจตลาดในธุรกิจค้าปลีก (Marketing Research in Retailing)
6. การวิเคราะห์เขตการค้าและการคัดเลือกทำเลธุรกิจค้าปลีก
                     - เงื่อนไขในการสำรวจทั้งทางด้านมหภาพและจุลภาค
                     - องค์ประกอบ ขั้นตอน และวิธีการในการสำรวจทำเล
                     - การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้ทำเลการค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจ
7. การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจค้าปลีก
                     - การสร้างระบบงานบริการที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Create Quality
                        Retail Services & Service Retailing) เพื่อให้ได้องค์กรค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ
                     - การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร
8. การบริหารจัดการระบบปฏิบัติงานด้านการเงิน
                    - ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางการเงิน
                    - รายงานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ทางการเงินและบริหารเงินสด
                    - การวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis) และจุดคุ้มทุน (Break-Even Analysis)
                    - การวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการขายและการบริหารสินค้าคงคลัง
                    - กลยุทธ์การตั้งราคาขาย (Pricing Strategy)
9. การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการหน้าร้าน
                   - การปรับใช้ระบบเทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก (Technology & Computerization in     
                      Retailing)
                    - การจัดระบบสินค้าคงคลัง สินค้าคงเหลือ
                    - การจัดระบบบันทึกข้อมูลการขายเพื่อการวิเคราะห์
                    - การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการแข่งขันทางการตลาด
10. การบริหารจัดการด้านการจัดวางสินค้าภายในร้าน
                    - แนวคิดและการวางแผนด้านสินค้า
                    - การบริหารประเภทของสินค้า
                    - การพัฒนาแผนบริหารจัดการสินค้า
                    - ข้อควรพิจารณาด้าน Logistics & Supply Chain
                    - การจัดวางสินค้าให้มีความเหมาะสม
                    - แนวทางการสร้างประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ในร้าน สำหรับธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ
                    - การวางแผนผังร้าน การจัดวางพื้นที่โปรโมชั่น
                    - การวางแผนเส้นทางเดินทางของลูกค้าภายในร้าน
11. การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจ
                    - องค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และตำแหน่งทางการตลาดของธุรกิจ
                    - กิจกรรมที่ใช้ในการเน้นย้ำภาพลักษณ์และตำแหน่งทางการตลาด
12. การสรุปแนวคิด แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก
                    - การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก
                    - วิเคราะห์กฎหมายค้าปลีกไทย
                    - หลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก