สัมมนาแฟรนไชส์

หลักสูตร การบริหารธุรกิจร้านอาหาร
วันที่อบรม :

6 ตุลาคม 2562

ลงทะเบียนเวลา :09.30 เวลาเรียน :10.00 – 17.00 น. ระยะเวลา :3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ ราคาคอร์ส : รวม 16,500.- บาท (ไม่รวม VAT) จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE

ประธานที่ปรึกษา (Principal Consultant) บจก. บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อพัฒนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน ทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ เช่น มาตรฐานการบริการ การคำนวณสินค้าคงเหลือ การบริหารต้นทุนแรงงาน  การบริหารยอดขาย การบริหารบุคคล การบริหารงบกำไรขาดทุน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านอาหาร และธุรกิจบริการให้มีประสิทธิภาพ กำไรสูงสุด โดยใช้ต้นทุนต่ำสุด และสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
2.สร้างภาพลักษณ์ และ รูปแบบร้านอาหารที่เด่นชัด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
3.พัฒนาการเรียนรู้ในการบริหารจัดการ ทั้งธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ เช่น มาตรฐานการบริการ การบริหารบุคคล การคำนวณสินค้าคงเหลือ  การบริหารยอดขาย  และการบริหารงบกำไรขาดทุน
4.เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานโดยการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน ( In-Class Training ) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Work Shop and Brainstorming )

หัวข้อวิชาและเนื้อหา 
1. แนวคิดและระบบ โครงสร้างในการบริหารร้านอาหารและธุรกิจบริการ
2. การวิเคราะห์ระบบ Trade Zone  ร้านอาหารและธุรกิจบริการ
3. การบริหารบุคคลของธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการ     
4.เทคนิคการบริหารลูกค้าอย่างเป็นเลิศ 
5. การบริหารยอดขายให้มีประสิทธิภาพ