สัมมนาแฟรนไชส์

การตรวจเยี่ยมสาขาแบบมืออาชีพ
วันที่อบรม :

30 พฤศจิกายน 2562

ลงทะเบียนเวลา :09.30 เวลาเรียน :10.00 – 17.00 น. ระยะเวลา :2 วัน เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการเขต หรือ Area Manager ราคาคอร์ส : 16,500 บาท (ไม่รวม VAT) จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE

ประธานที่ปรึกษา (Principal Consultant) บจก. บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

หลักสูตร 3 วัน รวม 12 ชั่วโมง สำหรับผู้จัดการเขตหรือ Area Manager เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการทำงาน ในการตรวจเยี่ยมสาขาให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ สามารถประเมินสาขาที่ดูแลได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือการทำงานที่ถูกต้อง และช่วยให้แต่ละสาขามียอดขายเพิ่มขึ้น พัฒนาทีมงานที่เข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของผู้จัดการเขต ให้มีมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงาน รู้บทบาท รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการทำงาน
2. ฝึกทักษะและสร้างขั้นตอนในการทำงาน ให้เข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคในระดับผู้จัดการเขต เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3. เพื่อสร้างกระบวนการบริหารงานสาขาให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ผู้บริหารตั้งไว้
4. เพื่อช่วยส่งเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานโดยการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน ( In-Class Training ) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Work Shop and Brainstorming )

หัวข้อวิชาและเนื้อหา
1.  บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้จัดการเขต
2. การวางแผนที่ถูกต้องเมื่อตรวจเยี่ยมสาขา
3. กระบวนการและขั้นตอนในการตรวจเยี่ยม     
4. กระบวนการทำ Business Review
5. กระบวนการ Coaching and Support