สัมมนาแฟรนไชส์

หลักสูตร “ Advanced Franchise Program ”
วันที่อบรม :

1 พฤศจิกายน 2561-1 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนเวลา : เวลาเรียน :09.00 -16.30 น. ระยะเวลา :5 วัน เหมาะสำหรับ : ราคาคอร์ส : 30,000บาท จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์และทีมอาจารย์ทีปรึกษา

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ การออกแบบสัญญา การพัฒนาคู่มือในระบบปฏิบัติการ และการตลาดสำหรับธุรกิจ แฟรนไชส์ โดยใช้ธุรกิจเป็นกรณีศึกษา

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

  • ทฤษฎีบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
  • การสร้างธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์และการวางแนวคิดระบบจัดการร้านสาขาระดับสากล
  • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
  • การวางระบบปฏิบัติการและเชื่อมโยงการบริหารสาขาแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
  • การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์
  • การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์
  • Work shop Study  “แนวทางพัฒนาระบบแฟรนไชส์ระดับสากล”