ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเพื่อสร้างแนวทางความรู้ความเข้าใจระบบแฟรนไชส์ในองค์กร

18 ตุลาคม 2560 อีกบทบาทของงานที่ปรึกษา  นอกจากให้คำปรึกษาร่วมกับทีมผู้บริหารในการวางกลยุทธ์ระบบแฟรนไชส์แล้ว 
การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์กรสำหรับบุคลากรคือหัวใจสำคัญ  เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานทุกท่านเข้าใจ
ถึงทิศทางและก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันในอนาคต