ข่าวสารและกิจกรรม

การถ่ายทอดความรู้และทิศทางการดำเนินงาน หัวใจของการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

18 สิงหาคม 2560 บริษัท บิสิเนสโค้ช  แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ร่วมจัดสัมมนา Corporate Training  ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธุรกิจบ้านย่าสเต็กเฮาส์    เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจทิศทางกลยุทธ์ของธุรกิจให้กับบุคลากรในองค์กร คือหัวใจสำคัญของการสร้างระบบแฟรนไชส์ได้อย่างยั่งยืน