ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาหลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop ”

29 มีนาคม 2560 ขอขอบคุณผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของกิจการเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร “Franchise Business Development” และกิจกรรม Work Shop “How to Set Up Franchise Business”  ณ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จํากัด ถนนพระรามที่ 2   โดยทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์และพัฒนาธุรกิจค้าปลีก  ได้ให้ความรู้และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาวงการธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานระดับสากลในอนาคต