ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม Train The Trainer ร้านอาหารรอยไทย

8 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรม Train The Trainer ผู้บริหารและทีมงานร้านอาหารรอยไทย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดความรู้ระบบบริหารจัดการร้านต้นแบบ เทคนิคการบริหารงาน  และการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานในอนาคต โดยอาจารย์พงศพันธ์    วีรพันธ์ุ