ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

22 กันยายน 2559 โครงการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งผู้ประกอบการไทย มีแนวทางการดำเนินงานถึงหกขั้นตอน เริ่มจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เปรียบเทียบ โครงสร้างค้าปลีกค้าส่งของไทย ต่อด้วยการสรรหาคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็นต้นแบบของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เมื่อรวบรวมความคิดเห็นต่างๆแล้วจะนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการ และสัมมนาเพื่อนำเสนอแนวทางของแผนงานให้กับผู้ประกอบการ สุดท้ายจะนำข้อสรุปทั้งหมดจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศไทยต่อไป 

ทั้งนี้ทีมงานของ Business Coach และ ดร.พีระพงศ์ จะเริ่มออกพบปะผู้ประกอบการ 5 จังหวัดใหญ่ คือ กรุงเทพ จันทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และ สงขลา สำหรับ จันทบุรี เป็นจังหวัดแรกของโครงการ


# นายคทา