ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

เลือก Target Location ให้เป็น

ช่วยประหยัดงบประมาณในการโปรโมทได้เยอะ

ผลกระทบระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย 2550

จากภาวะปี 2550 ที่ผ่านมาหลายคนก็คงเข้าใจเช่นเดียวกันว่าไม่ว่าธุรกิจอะไรก็จะได้รับผลกระทบจากกระบวนการเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มไม่ผ่องใสนักความจริงแล้ว ตัวธุรกิจแฟรนไชส์มีภาพสองด้านคือ ภาพของระบบธุรกิจในเชิงการลงทุน และอีกด้านเป็นอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านค้าในระบบแฟรนไชส์ว่ามีสภาพการค้าขายเป็นอย่างไร และผลของทั้งสองด้านจะทำให้เกิดภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ดูทั้งหมด

AEC กับแนวคิดการสร้างตลาดใหม่แฟรนไชส์

ขนาดตลาด AEC หรือ ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกให้ไพเราะได้ว่า อุศาคเนค์ นั้นมีการเติบโตและน่าสนใจอย่างมาก อีกเพียง 3 ปีกว่าเท่านั้นขนาดตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นทำให้การนับประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการค้าก็จะไม่น้อยกว่า 580 ล้านคน ดูทั้งหมด

ผลการวิจัยสภาวะธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

จากการวิจัยสถานการณ์แฟรนไชส์ตามโครงการสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์ประเทศไทย ในช่วงปี 2551 ครั้งนี้พบว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนทั้งสิ้น 479 กิจการ สัดส่วนของแฟรนไชส์ไทยอยู่ที่ 450 กิจการ และแฟรนไชส์จากต่างประเทศ 29 กิจการ นอกจากนั้นได้มีการสำรวจธุรกิจแฟรนไชส์เชิงลึก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 86 ราย ในภาพรวมจากการสำรวจประเภทธุรกิจสามารถแยกเป็นประเภทธุรกิจที่มีการพัฒนาขยายตัวด้วยระบบแฟรนไชส์ได้ 17 ประเภทใหญ่ ดูทั้งหมด

ได้แฟรนไชส์ดี ก็เหมือนถูกหวย

จริงๆแล้วแฟรนไชส์นั้นต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ และเมื่อถึงระดับหนึ่งการพึ่งพากันระหว่างทั้งคู่จะไม่ใช้ใครพึ่งใคร(Dependent)แล้วละ แต่เป็นต่างคนต่างพึ่ง(Inter-dependent) ลักษณะของคนเรานั้นถ้าไม่ต้องพึ่งกันเพราะต่างคนต่างแข็งแรง อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ตกลงทำงานร่วมกันเขาเรียกว่ามาช่วยกัน วิธีนี้จำทำให้การร่วมมือกันอยู่ยั่งยืนกว่า การพึ่งพิงข้างใดข้างหนึ่งนั้นในระบบแฟรนไชส์จะไม่นิยมและชิวิตปกติของคนเราก็ไม่ชอบด้วยเช่นกัน การสร้างระบบแฟรนไชส์จึงไม่ควรคิดว่า สร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อช่วยคนด้อยโอกาส หรือคนตกงาน มองธุรกิจของตัวเองเป็นบริษัทเพื่อสังคม จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้น ระบบแฟรนไชส์นั้นเป็นการเลือกบุคคลที่เข้ามาร่วมสมาชิกที่มีความเข้มแข็งด้านการเงิน และมีลักษณะการบริหารงานที่มีแนวโน้มจะสร้างความสำเร็จได้ ดูทั้งหมด

AEC กับแนวคิดการสร้างตลาดใหม่แฟรนไชส์ พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ www.peerapong.net

ขนาดตลาด AEC หรือ ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกให้ไพเราะได้ว่า อุศาคเนค์ นั้นมีการเติบโตและน่าสนใจอย่างมาก อีกเพียง 3 ปีกว่าเท่านั้นขนาดตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นทำให้การนับประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการค้าก็จะไม่น้อยกว่า 580 ล้านคน กระบวนการคิดการจัดการระบบธุรกิจในโลกสมัยใหม่จึงต้องเรียกกันได้ว่า เรียนรู้กันใหม่เลยก็ว่าได้ ทฤษฎีการตลาดที่ผ่านมากับตลาดรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคงต้องเปลี่ยนไป ปรับให้เข้ากับกระแสความคิดของกลุ่มลูกค้าหลากความเชื่อ และการให้คุณค่าของสิ่งที่ตนเองต้องซื้อกินซื้อใช้ในรูปแบบใหม่ ส่วนการสร้างระบบการค้าให้ขยายตัวด้วยแฟรนไชส์นั้นก็มีเรื่องที่น่าพูดคุยให้เห็นแง่มุมที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของระบบธุรกิจแฟรนไชส์เองหลายด้าน ดูทั้งหมด

ธุรกิจไขอาชีพ Business Opportunity พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ www.peerapong.net

ธุรกิจทุกรูปแบบต่างมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และการนำมาปรับใช้ก็ต้องกำหนด จุดประสงค์ เป้าหมายและเข้าใจถึงกระบวนการที่ชัดเจน ระบบธุรกิจแต่เดิมนั้นล้วนเป็นสิ่งดี เพียงแต่คนที่ตัดสินใจนำมาใช้ต่างหากที่ยังมีจุดประสงค์ที่ดีหรือไม่และมากเพียงพอหรือเปล่า กระบวนการพัฒนาธุรกิจนั้นเป็นไปตามธรรมชาติความต้องการของตลาดใช้พื้นฐานการค้าธรรมดาๆเพียงแต่มีการสร้างระบบเข้ามาครอบเพื่อความถูกต้องที่นำเสนอให้ทั้งผู้บริโภค ผู้ค้า และผู้ร่วมค้าในวงจร ดูทั้งหมด

หลักการพัฒนาแฟรนไชส์ พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ www.peerapong.net

ธุรกิจที่มีขนาดเล็กเป็นพื้นฐาน แต่มีแนวโน้มที่สามารถจะขยายสาขาเพิ่มจุดขายเพราะมีแรงซื้อสนใจอยู่มากหรือ เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่ต้องกินต้องใช้ คือ พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบสาขาให้กับธุรกิจ และเมื่อนำระบบการจัดการเข้ามาใช้ มีการบริหารจัดการทั้งในแง่ของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะทำให้สามารถจัดการกับธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐาน การบริหารตราสินค้าได้อย่างมีรูปแบบ และที่สำคัญคือ มีทีมงานสนับสนุนธุรกิจเพื่อการขยายงาน และถ้าธุรกิจมีลักษณะข้างต้นจะต้องทำอย่างไร ดูทั้งหมด

รายได้ธุรกิจ คือ หัวใจแฟรนไชส์ พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ www.peerapong.net

ธุรกิจที่เรียกตัวเองว่า ระบบแฟรนไชส์แต่ยังมีขนาดเล็กเกินไปที่มีปัญหาเรื่องการเติบโตคือ รายได้ธุรกิจน้อยเกินไป เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ที่เล็กมากจะออกแบบการทำงานเป็นลักษณะการสร้างอาชีพมากกว่าและส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งพัฒนาให้เป็นธุรกิจที่เติบโตด้วยการสร้างมาตรฐานโดยการอาศัยความเป็นกลุ่มร่วมกัน ดังนั้นจะขาดการพัฒนาต่อเนื่อง ธุรกิจแต่ละสาขาต่างคนต่างอยู่ และสุดท้ายคือ รายได้ที่เกิดจากการออกแบบให้ลงทุนต่ำก็มีผลต่อกิจการที่จะมีรายรับไม่สูงมากพอ และวิธีการพัฒนาธุรกิจผิดวิธีทำให้มีโอกาสเติบโตศักยภาพน้อยเกินไปจะทำให้ไม่มีใครรับประโยชน์ ดูทั้งหมด