ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

รู้ 3 หลักการก่อนวางธุรกิจแฟรนไชส์

รู้ 3 หลักการก่อนวางธุรกิจแฟรนไชส์

          ธุรกิจที่ดำเนินการมาแล้วและวางแผนการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยระบบแฟรนไชส์  มีเรื่องให้ต้องเรียนรู้ในหลายด้านแต่ละด้านประกอบไปด้วยขั้นตอนมากมาย  แต่ถ้าจะให้เข้าใจเชิงระบบ
Franchise Premium ได้ถอดกระบวนการจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องแฟรนไชส์ระดับกูรูของไทย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE มาฝาก  เพื่อจุดประกายการนับหนึ่งอย่างเป็นระบบ ซึ่งดร.พีระพงษ์ ให้ข้อมูลกับ Franchise Premium ว่าในการทำระบบแฟรนไชส์ผู้ประกอบการพึงเริ่มวางกรอบใน 3 หลักการสำคัญ ประกอบด้วย
 
•         การสร้างรูปแบบธุรกิจ หรือ บิสิเนส ฟอร์แมท
          ( 
Business Format Franchising )
 
          Business Format Franchising  คือ การสร้างระบบการดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนที่ลงตัวพิสูจน์แล้วว่าสำเร็จของแฟรนไชส์ซอร์   สามารถนำไปขยายแบบซ้ำแล้วซ้ำอีก (Duplicate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องแบบไม่รู้จบ จากการให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจเพื่อขายสินค้าหรือบริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์  ภายใต้การถ่ายทอดวิธีการดำเนินธุรกิจแบบร้านมาตรฐาน  การสร้างรูปแบบธุรกิจ เป็นการวางรูปแบบธุรกิจที่มีการจัดการจากส่วนงานกลางของที่ดำเนินการโดยแฟรนไชส์ซอร์   การสร้างธุรกิจเน้นการให้บริการที่จุดขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า และให้เกิดมาตรฐานการบริการของธุรกิจให้กับลูกค้า
          Business Format Franchising นับเป็นระบบแฟรนไชส์รุ่นที่สอง (Second Generation Franchising)พัฒนาต่อเนื่องจากรุ่นแรก (First Generation Franchising) ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ระบบกระจายสินค้า ในยุคการพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้า (Product – Distribution Franchising)
 
•         การสร้างภาพลักษณ์( Corporate image )
          ให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ (
Brand awareness )
 
          ในระบบแฟรนไชส์ที่สามารถทำให้เกิดการเติบโต คือ เรื่องของการขยายด้วยจำนวนซึ่งในทางการตลาดจะเรียกว่า การสร้างภาพลักษณ์ หรือ คอร์ปอเรทอิมเมจ ( Corporate image ) หมายถึง ลักษณะการสร้างธุรกิจที่สร้างตรายี่ห้อด้วยจำนวนของสาขาที่ขยายออกไป ดังนั้น การรับรู้ถึงแบรนด์( Brand awareness )  ของแฟรนไชส์จึงเกิดขึ้น เมื่อมีการขยายของสาขาของแฟรนไชส์ซีและของแฟรนไชส์ซอร์เอง  ทำให้การรับรู้ถึงแบรนด์แข็งแกร่งมาก
           เพราะแฟรนไชส์ คือ กลยุทธการต่อยอด  จุดสำคัญของระบบแฟรนส์ก็คือการสร้างจำนวน หรือเรียกว่า Economy of Scale หากว่าการสร้างระบบแฟรนไชส์สมบูณ์แบบจะช่วยลดต้นทุนจากการใช้จำนวนมาก  นี่คือหัวใจหลักของระบบแฟรนไชส์ คือ การมุ่งสู่จำนวนเพื่อลดต้นทุนตัวเอง กระบวนของการสร้างลักษณะอย่างนั้น จะทำให้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกอย่างถูกวางเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด เพราะว่าเราต้องการจำนวน ถ้าทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวนจะเกิดขึ้น จะทำให้ต้นทุนของการทำธุรกิจต่ำลงไป นี่คือหลักและเป็นประโยชน์ของแฟรนไชส์ คือ มุ่งสู่ Economy of Scale 
 
•         การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน
          (
Investment risk management )  
 
          ส่วนที่ 3 ของกระบวนการสำคัญธุรกิจแฟรนไชส์ คือ ตัวระบบจะเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ( Investment risk management )   เพราะการลงทุนในลักษณะที่ใส่ลงไปในโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นความเสี่ยงอย่างมาก แต่ระบบแฟรนไชส์เป็นการกระจายการลงทุนออกไปตามสาขา  หากเกิดข้อผิดพลาดก็ปิดเป็นสาขาๆไปไม่มีการกระทบกระเทือนกับธุรกิจขนาดใหญ่ โดยปกติธุรกิจต่างๆจะมีการปิดตัวตามเปอร์เซ็นต์อาจจะการปิดสาขา 3-5 หรือแย่สุดก็ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ระบบแฟนไชส์การปิดตัวอย่างนั้นทำให้ความรู้สึกของคนรับรู้ในตรายี่ห้อจะไม่เห็นว่ามีการปิดตัวมากเกินไป
          ความเสี่ยงในด้านของการลงทุนแฟรนไชส์ซอร์สามารถผลักความเสี่ยงนั้นลงไปให้กับแฟรนไชส์ซีร่วมรับผิดชอบในความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละตัว 
 
          ดังนั้น ทั้ง 3 กลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Format Franchising)    การสร้างภาพลักษณ์( Corporate image ) ให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ ( Brand awareness ) และการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน( Investment risk management ) ทั้งหมดนี้เกิดได้ด้วยระบบแฟรนไชส์เพียงระบบเดียว