ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์

หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์
 
          กระบวนการทำงานและหน้าที่หลักในบทบาทผู้นำการสร้างระบบธุรกิจที่เรียกว่า “แฟรนไชส์” เป็นการสร้างธุรกิจจากการรวมตัวของบุคคลหลากหลายและแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตส่งผลให้กระบวนการของธุรกิจส่วนรวมเติบโตไปด้วย   ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์กับแฟรนไชส์ซีเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์  เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ หากแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีปฏิบัติตามกฎและรับผิดชอบต่อบทบาทของแต่ละฝ่าย 
          นอกจากการสร้างผลประกอบการที่มีกำไรสูงสุด ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพในระบบแฟรนไชส์แล้ว Franchisor ในฐานะผู้ก่อตั้งเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นบทบาทในระยะต้นเท่านั้น เพราะเมื่อมีผู้ร่วมธุรกิจในฐานะ Franchisee ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเขาเหล่านั้นก็มีฐานะในการเป็นเจ้าของร่วมด้วยเช่นกันในการเป็นผู้นำ Franchisor มีหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับทุกสาขาในระบบให้เข้าใจแนวทางและปรัชญาการคิดของธุรกิจโดยรวมอย่างถูกต้องด้วย
               ขณะที่ Franchisee ก็ต้องการให้มีการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบจาก Franchisor ดังรายละเอียด คือ
 
•             การส่งเสริมการขาย-การตลาด
              หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของ Franchisor คือ การสร้างรากฐานทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ของสินค้าหรือบริการ  การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยงบประมาณที่เกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ รวมถึงส่วนแบ่งที่แต่ละสาขาปันส่วนผลการดำเนินการเข้ามาให้ส่วนกลาง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้เกิดเม็ดเงินสำหรับสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดขึ้น สำหรับส่งเสริมภาพพจน์ของธุรกิจโดยรวมให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมต่อเนื่องช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโต ดังนั้น เงินส่วนนี้จึงไม่ใช่ส่วนกำไรที่บริษัทแฟรนไชส์ซอร์จะถือเป็นกำไรของการทำธุรกิจ  
              หน้าที่ของ Franchisor ในการบริหารเงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดร้านด้วยการวางแผนและสนับสนุนกิจกรรมในการเปิดตัว(Grand Opening)อย่างเป็นทางการ , ขณะเปิดร้าน อาจมีกิจกรรมเพื่อดึงดูดผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม และต่อเนื่องหลังจากเปิดร้านแล้ว  ด้วยระบบการบริหารการตลาดและการสร้างกิจกรรมการตลาดต่อเนื่อง  และเสนอแผนการตลาดใหม่ๆ ในอนาคตด้วยการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการ ตลอดจนโปรแกรมการตลาด และกระบวนการใหม่ๆ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 
•             การสร้างยอดขายด้วยการเพิ่มจำนวนสาขาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
               เป็นหน้าที่โดยตรงในฐานะแฟรนไชส์ซอร์ที่ต้องสร้างฐานธุรกิจให้เติบโตขึ้น เพราะผู้ซื้อแฟรนไชส์ต่างต้องการความมั่นใจว่าเมื่อลงทุนไปแล้ว จะได้กำไรดี และประสบความสำเร็จ
               ประโยชน์ที่ Franchisor เองจะได้รับเมื่อมีการเพิ่มจำนวนสาขาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ คือ การขยายของเครือข่ายจากการครอบครองพื้นที่ตลาดและความเชื่อมั่นของลูกค้า  ประโยชน์จากการรวมยอดซื้อที่เติบโตยังช่วยให้เกิดอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนให้กับสาขาในระบบได้อีกด้วย
               ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนสาขาก็ควรอยู่ในปริมาณมากพอดีไม่มากเกินไปจนดูแลไม่ทั่วถึง
 
•             การเลือกทำเล การพัฒนาร้านสาขา การประสานงานร่วมมือกับผู้ร่วมลงทุนในระบบแฟรนไชส์
               ทำเลในการตั้งธุรกิจนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับความสำเร็จ ทำเลที่ตัดสินใจในการเปิดสาขาที่ดีควรอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้บริโภคเข้าถึงง่าย  มีต้นทุนค่าพื้นที่หรือค่าเช่าที่สมเหตุสมผล  ทำเลที่คนเยอะหรือแพงที่สุด อาจจะไม่ใช่ทำเลที่ดีที่สุด  Location Strategy จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์    
                ในฐานะบริษัทแม่ Franchisor มีหน้าที่สร้างโอกาสด้วยการสำรองพื้นที่ที่มีทำเลดีมากขึ้น เพื่อการเปิดสาขา หรือให้โอกาสสาขาเดิมเปิดสาขาเพิ่มเพื่อการครองตลาดให้ทั่วถึง ป้องกันคู่แข่งเข้ามาในพื้นที่การค้าที่ดำเนินการ แฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสถานที่ที่แฟรนไชส์ซีควรมองหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รวมถึงค่าใช้จ่ายก่อนที่จะอนุมัติสถานที่ที่เลือกไว้ 
                 การอนุมัติทำเลจาก Franchisor ไม่ได้หมายความว่าเป็นคำยืนยันว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ เป็นเพียงความเห็นว่าสถานที่นั้นเป็นที่ยอมรับ  เพราะเมื่อเลือกแล้วแฟรนไชส์ซีต้องพัฒนาสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานการพัฒนาทำเลของแฟรนไชส์  รวมถึงรูปแบบการตกแต่ง  ป้ายโฆษณา และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  หลังจากอนุมัติแผนทำเลแล้วแฟรนไชส์ซีต้องรับผิดชอบในการสร้างสถานที่ตามมาตรฐานของ Franchisor เพื่อให้การพัฒนาที่ตั้งของแฟรนไชส์ซีเป็นไปตามมาตรฐาน
                 Franchisor ที่ดีควรมีความชำนาญ รวมถึงการใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเลือกทำเล  ช่วยให้ Franchisee มีข้อมูลสำหรับพิจารณาตัดสินใจเลือกทำเลที่เหมาะสม  
 
•             การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณชน และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซีและผู้ร่วมค้าต่างๆ
               ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพียงเพื่อหาผลประโยชน์ หรือ คาดหวังผลตอบแทนจากความสัมพันธ์นั้นก็คงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนัก  วิธีการการสร้างโอกาสธุรกิจที่ดีให้กับทุกฝ่ายจะช่วยให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่มุ่งสร้างประโยชน์ฝ่ายเดียว เป็นการรักษาสภาวะสมดุลของการดำรงธุรกิจในระยะยาวได้จริง
                การเสาะหาผู้ร่วมค้าที่มีศักยภาพในการส่งวัตถุดิบต่างๆให้กับระบบแฟรนไชส์ที่ดำเนินการช่วยให้การดำเนินธุรกิจของเราแข็งแกร่งขึ้น   รวมถึงการขยายวงเครือข่ายทางธุรกิจนอกเหนือจากเครือข่ายเดิมที่มี  ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทำให้เราต่อยอดการพัฒนาธุรกิจมากขึ้นได้
 
 
•             การวางรูปแบบบัญชี การเงิน และการบริหารงานภายใน
              จัดเตรียมระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมให้แก่แฟรนไชส์ซี ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด     Franchisor ที่ดีต้องมีระบบการบริหารการจัดการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจ่ายค่าสินค้า ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน  ระบบที่ดีจะทำให้ Franchisee ทำงานง่ายขึ้นและสามารถควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
                 การจัดการฝ่ายควบคุมด้านกฎหมาย หรือ การบริหารการบริการ ของงานส่วนกลาง   จะช่วยให้การติดตามดูแลการจัดเก็บเงิน และการบริหารค่าธรรมเนียมต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย  
                 การพัฒนาระบบการบริหารงานภายในที่สามารถทำตาม และทำกำไรได้   ด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้คำปรึกษาภาคสนามแก่แฟรนไชส์ซี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ  
 
•             การบริหารการติดต่อสื่อสารที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร  
               การสื่อสารที่ดีนับเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจเป็นการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์กับแฟรนไชส์ซี Franchisor จึงมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการสื่อสารองค์กรอย่างรอบด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแนวคิดธุรกิจไปสู่บุคคลากรภายในองค์กร , สื่อสารไปยังแฟรนไชส์ซี และสื่อสารไปยังภายนอกองค์กร
                การสื่อสารภายในองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ เป็นการถ่ายทอดแนวคิดธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี     Franchisor ที่สามารถสื่อสารแนวคิดทางธุรกิจที่ดีจะสามารถถ่ายทอดเป้าหมายธุรกิจแก่ Franchisee ให้สามารถทำตามได้  และวางระบบการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการบริการลูกค้า
                 การวางแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมด้านการตลาดทั้งระบบสู่ภายนอก  ยังช่วยให้แฟรนไชส์ซี ได้รับการสนับสนุนเรื่องการจัดจ้าง การฝึกอบรม การบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย   
 
                  แฟรนไชส์ซอร์มีความรับผิดชอบมาก การแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบางประการในธุรกิจให้แก่แฟรนไชส์ซี    เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองฝ่ายช่วยสร้างความไว้ใจวางใจซึ่งกันและกัน    เป็นหน้าที่ที่จะติดตัวไปในฐานะพี่เลี้ยง นับตั้งแต่กระบวนการเริ่มธุรกิจ ต่อเนื่องไปถึงการช่วยให้คำแนะนำช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ   เมื่อประกอบกับระบบที่ถูกวางไว้เป็นอย่างดีและการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ที่พร้อมจะเติบโตร่วมกันในระยะยาวอย่างแท้จริง