ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

พื้นฐานการสร้างระบบแฟรนไชส์ ตอนที่ 2 : Strategic Planning

พื้นฐานการสร้างระบบแฟรนไชส์ ตอนที่ 2 : Strategic Planning
 
 
การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ในระบบแฟรนไชส์ ต้องมีการพัฒนาวิธีการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง  มีการพัฒนาเติบโตได้ก็ด้วย “ระบบการจัดการที่ดี” การที่จะเริ่มต้นในแต่ละขั้นอย่างไรนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากมากเกินไป แต่จะต้องใช้เวลาและทีมงานผสมผสานกับความตั้งใจจริงมีความละเอียดรอบคอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถที่จะสรุปได้ถึงขั้นตอนการปรับตัวง่ายๆ 4 ด้าน
I. การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ โครงสร้างด้านแฟรนไชส์
ถ้าจะต้องเริ่มต้นกัน ก็ควรเริ่มจากรายละเอียดของธุรกิจ ที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์และตัวองค์กร กระบวนการสร้าง การเริ่มทำแฟรนไชส์นั้นต้องตอบคำถามให้ได้ว่า การที่ให้คนอื่นมาเปิดร้านที่มีแบบเดียวกับเรานั้นจะสร้างความสำเร็จได้จริง เพราะฉะนั้นต้องมีข้อมูลในการประเมิน แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ต้องคิดถึงการลงทุนต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ การกระจายแฟรนไชส์นั้นเป็นการเน้นที่จะขยายความสำเร็จของการมีธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพื่อการระดมทุน ดังนั้นขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะปรับธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ต้องทำตามนี้
 
1.          การวางแนวคิด 
เริ่มจากการจัดรูปแบบประวัติบริษัท โดยรวบรวมสิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นร้านแรกของเราเอง ลักษณะสินค้าที่มีความแตกต่าง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นให้ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อมองหาเป้าหมายในการทำธุรกิจเพื่อการวางเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  การเข้าใจตนเองมองให้ชัดว่าธุรกิจได้นำเสนออะไรให้แก่ลูกค้า ทำไมลูกค้าประจำยังต้องวนเวียนมาซื้อหาหรือใช้บริการ การวางแนวคิดด้านธุรกิจ Business concept จะช่วยกำหนดรูปแบบการทำกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจ รวมถึงกำหนดลักษณะทั่วไปในการวางตำแหน่งทางการตลาดของสินค้า ภาพลักษณ์ธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และมีผลต่อการกำหนดขนาดของกิจการ พื้นที่การใช้สอยของลักษณะธุรกิจ รวมไปถึงการเลือกทำเล และ การวางแผนแนวทางการขยายธุรกิจแบบแฟรนไชส์ แนวคิดของธุรกิจดีๆ สักอันสามารถสร้างให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง การสร้างแนวคิดทางธุรกิจชัดเจน ก็จะทำให้การกำหนดรายละเอียดในงานแต่ละเรื่องมีหลักในการคิด และพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันได้ดี
 
2.          การศึกษาลักษณะของร้านค้าเบื้องต้น 
ขั้นตอนนี้ทำเพื่อการเข้าใจรูปแบบร้านและการวางแนวทางในการขยายกิจการ เก็บข้อมูลเบื้องต้น การที่ธุรกิจมีร้านต้นแบบชัดเจนจะช่วยให้การเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ดี เช่น ลักษณะของลูกค้าเป้าหมาย และการศึกษาขนาดตลาด แล้วจึงวางแผนการขยายตัวของธุรกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ นอกจากนั้นจะต้องดูรายละเอียดของการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน
 
3.          การวางพื้นฐานด้านแฟรนไชส์ในรายละเอียด
ทั้งเรื่อง การทำตลาด กลยุทธ์ การขยายสาขา การวางแผนงานในรายละเอียดต่างๆ ซึ่งต้องประกอบกับตารางเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน เป็นการสร้างข้อกำหนดที่ทำให้เราเห็นภาพของแนวทางธุรกิจที่จะไปต่อและผู้ที่จะเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับเรา 
อาจมีการเก็บรวบรวมหรือจัดสร้างเป็นข้อมูลต่างๆ ดังนี้
·       เงื่อนไขในการบริหารที่ทำให้ช่วยระบบแฟรนไชส์ได้เหมาะสม ทั้งการวางกำหนดบทบาทในฐานะของแฟรนไชส์ซอร์ ที่ต้องเป็นบริษัทแม่ ที่ต้องให้การสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ การสร้างโครงสร้างการบริหารองค์กร การวางตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรเพื่อธุรกิจในแบบแฟรนไชส์
 
·       ลักษณะของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจการหรือมาเป็นแฟรนไชส์ซี วางลักษณะความสามารถความถนัดของผู้ขอแฟรนไชส์ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ สภาวะด้านการเงิน ความสนใจ คุณสมบัติส่วนตัวเช่น การศึกษา ประวัติเบื้องต้นต่างๆ
·       ลักษณะรูปแบบของแฟรนไชส์ของเราที่จะเลือกนำเสนอแก่แฟรนไชส์ซี ทั้งจำนวนการลงทุน รายละเอียดในการทำธุรกิจของแฟรนไชส์ซี ต้นทุนสินค้า อัตรากำไรที่ควรเป็น การวางแผนส่งเสริมการขาย การตลาด เป้าหมายของธุรกิจ
·       การวางพื้นที่ และขอบเขตของการให้แฟรนไชส์ ซึ่งต้องวางตามลักษณะของแต่ละกิจการ การวางข้อกำหนดต่างๆ นี้จะต้องคำนึงถึงขนาดของตลาดที่เหมาะสมต่อจำนวนร้านค้าในแต่ละพื้นที่ การแข่งขัน รายได้ของกลุ่มลูกค้า
 
4.          การวางวิธีสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุด
การวางโครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดกำไร การสร้างรายได้ด้วยรูปแบบธุรกิจอื่นๆ เช่น การให้เช่า การส่งสินค้าถึงบ้าน การจัดการบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางแผนด้านการเงินอื่นๆ เช่น การเช่าซื้ออุปกรณ์ การหาแหล่งทางการเงินต่างเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการ
·       การคำนวณค่าแฟรนไชส์ในลักษณะต่างๆ ที่จะคำนึงถึงการลงทุนของบริษัทแม่(แฟรนไชส์ซอร์) การลงทุนด้านการตลาดและการสร้างทีมงานเพื่อสร้างฐานของการบริหารระบบสาขา การกำหนดค่าใช้จ่ายของการซื้อแฟรนไชส์ในระดับต่างๆเพื่อหาความเหมาะสมทางธุรกิจ  การศึกษารูปแบบทางการเงินของกิจการ ค่าใช้จ่ายประจำที่จะเกิดขึ้น การอบรม และต้นทุนด้านต่างๆของกิจการ
·       การคิดค่า Royalty Fee และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ซื้อกิจการแฟรนไชส์
·       การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การวางงบประมาณค่าใช้จ่ายและการวางแผนการเก็บค่าใช้จ่ายจากระบบแฟรนไชส์ กำหนดวิธีการสร้างการโฆษณา สร้างตราผลิตภัณฑ์ การกำหนดมาตรฐานสินค้า
 
5.          การประเมินแผนงานขั้นต้น 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถ้าหากดำเนินการแล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อหาจุดที่เหมาะสมด้านผลตอบแทนของโครงการด้วย  โดยดูจากโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านแต่ละขบวนการขั้นต้น และสรุปแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป การมองหาแหล่งเงินทุน วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน  อัตราผลตอบแทนการลงทุน
 
ดูแล้วก็มีความยากพอสมควรในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว จุดสำคัญของทั้งหมดก็คือ ความรอบคอบที่จะต้องดูและประเมินให้ได้ว่า ธุรกิจที่จะมาปรับให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์นี้จะมีความเป็นไปได้จริง สร้างกำไรได้จริง ตอบโจทย์ของธุริจไดจริง ให้ประโยชน์กับการขยายงาน และควบคุมให้แผนงานต่างๆทำได้จริง ก็คือเป้าหมายของการปรับและวางแผนนั่นเอง
 
ติดตามขั้นตอนต่อไปในตอนหน้า