6 กระบวนการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ตามมาตรฐานสากล

1

การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

การวิเคราะห์โครงสร้างระบบแฟรนไชส์, การปรับโครงสร้าง องค์กรเพื่อรองรับระบบแฟรนไชส์, การระบุประเภทและขอบ เขตของบริการที่ต้องจัดหาให้แฟรนไชส์ซี อาทิ การกำหนด ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์,ค่าสิทธิ, ค่าโฆษณา, ค่าธรรมเนียม อื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งประมาณการณ์งบลงทุน, อายุสัญญาและ รูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์
2

ข้อตกลงสัญญาและกฎหมายแฟรนไชส์

การจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ รวมทั้งเครื่องหมายการค้าและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจแฟรนไชส์ รายละเอียดของ ความผูกพันโดยสัญญาระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ และ แฟรนไชส์ซีในอนาคต
3

คู่มือปฏิบัติการสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

การวิเคราะห์เพื่อวางโครงสร้างคู่มือปฏิบัติการ, การระบุ หัวข้อในคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์, กระบวนการตรวจเยี่ยม และทบทวนการปฏิบัติการ, การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Franchise Operations Manual ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและ เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจนั้น
4

การวางแผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

จัดทำแผนการตลาดสำหรับการสร้างลูกค้าในระบบ แฟรนไชส์, การจัดกิจกรรมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบ สื่อการตลาดที่เหมาะสม, รวมถึงข้อแนะนำการใช้สื่อการ ตลาดในประชาสัมพันธ์, งบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม และตารางเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ
5

กระบวนการขายแฟรนไชส์และคัดเลือกผู้ลงทุน

กระบวนการขาย พร้อมทั้งรายละเอียดคำแนะนำและเทคนิค การขายแฟรนไชส์, กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงธุรกิจ, การจัดงาน สัมมนาการขายธุรกิจ แฟรนไชส์, การเปิดเยี่ยมชมธุรกิจ ต้นแบบแฟรนไชส์และกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ แฟรนไชส์ซีที่เหมาะสมตามหลักมาตรฐานแฟรนไชส์สากล
6

กระบวนการถ่ายทอดความรู้และให้ คำปรึกษาทีมแฟรนไชส์

การฝึกอบรมทีมงานสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์, การสร้าง หน่วยงานบริหารงานสาขาและหน่วยงานสนับสนุนงานสาขา แฟรนไชส์, การออกแบบโครงสร้างการฝึกอบรมแฟรนไชส์ซี โดยใช้คู่มือการปฏิบัติการเป็นเอกสารอ้างอิง, รวมทั้งการ ควบคุมมาตรฐานในระบบแฟรนไชส์