หน่วยงานสนับสนุน

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์